قدیمی ترین عکس از شیراز

از قدیمیترین عکسهای شیراز که بوسیله میرزا حسن عکاسباشی حدود سال ۱۲۸۶خورشیدی از دامنه کوه چهل مقام گرفته شده است . در جلو تصویر ، هفت تنان ، ساختمان بعدی چهل تنان و در آخر ساختمانی که سه درخت سرو آن هویدا است حافظیه می باشد .

قدیمی ترین عکس از شیراز

قدیمی ترین عکس از شیراز

قدیمی ترین عکس از شیراز